Een nieuwe school? Hoe begin ik eraan?

Maakt je oogappel volgend schooljaar de overstap van de kleuter- naar de lagere school of gaat hij of zij voor het eerst naar het secundair onderwijs? Dan moet je er op tijd bij zijn om je kind in te schrijven. Zo kun je samen zorgeloos genieten van deze grote en spannende stap!

Kind vertrekt naar school

Parentia legt je uit hoe het inschrijvingsproces verloopt en hoe dit verschilt in Vlaanderen en Wallonië

In welke taal gaat mijn kind naar school?

Zal je kind in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar school gaan, dan heb je de keuze tussen het Nederlandstalig of Franstalig onderwijs.

Voor de inschrijving in een school gelden er specifieke regels :

 • Woon je in Brussel, dan kan je vrij kiezen of je je kind naar een Nederlandstalige of een Franstalige school zal gaan.
 • Woon je buiten het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, dan kan je je kind ook in een Brusselse school inschrijven. Je kind moet in principe school lopen in de taal van de streek waar je woont. Het kind kan onderwijs volgen in een andere taal met een taalverklaring dat de gewoonlijke taal de andere landstaal is.
  vb : een leerling woont in Vlaams-Brabant, kan in Brussel naar school maar moet eigenlijk naar een Nederlandstalige school tenzij de ouders hiervoor een afwijking vragen om naar een Franstalige school te gaan. Idem voor een leerling die in het Franstalige taalgebied woont, hij of zij kan naar een Nederlandstalige school met een taalverklaring.

Wat met de faciliteitengemeenten?
Deze 6 faciliteitengemeenten zijn verplicht om kleuter- en lager onderwijs in te richten in het Frans wanneer minstens 16 gezinshoofden hierom vragen. Enkel leerlingen die het Frans als moedertaal hebben én in 1 van deze 6 randgemeenten wonen worden in deze scholen toegelaten. Nederlandstalige kinderen en kinderen uit een andere gemeente mogen in deze scholen geen les volgen.

Mijn kind volgt Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Wanneer inschrijven?

Je hoeft je kind niet ieder jaar opnieuw in te schrijven wanneer hij of zij in dezelfde school blijft. Er zijn maar enkele momenten in de schoolloopbaan waar dit wél nodig is:

 • in sommige scholen bij de overgang van de kleuter- naar de lagere school (de school moet dit expliciet vermelden in het schoolreglement)
 • bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs
 • als je kind van school verandert

Gaat je kind voor het eerst naar een kleuterschool? Wacht dan niet te lang om je kind in te schrijven. Ga best al eens langs bij een school als je kind 9 of 10 maanden oud is. Je vindt alles over de instapmomenten in de kleuterschool in ons artikel ‘Van blije peuter tot trotse kleuter, ja maar wanneer?

Aanmelden

Welke inschrijvingsperiode?

In de scholen van het basisonderwijs, starten de inschrijvingen voor het volgende schooljaar tussen 1 maart 2021 en 26 maart 2021. Broers, zussen en kinderen van het personeel kunnen zich al inschrijven tussen 4 januari 2021 en 15 januari 2021, na deze datum hebben ze geen voorrang meer. Let op : je moet je aanmelden via inschrijveninbrussel.be en registreer de scholen die je interesseren.

Nadat je een e-mail of brief ontvangen hebt met alle informatie over de inschrijving, ga je naar de school tussen 3 mei 2021 en 26 mei 2021 om je kind in te schrijven. Vanaf 3 juni 2021 zijn er vrije inschrijvingen in de scholen zelf die nog plaatsen hebben.

Heb je je kind niet aangemeld voor het kleuter- of basisonderwijs? Je kunt je kind inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 tijdens de vrije inschrijvingen vanaf 3 juni 2021 op de scholen zelf. Wie eerst op de school is, krijgt de plaats. Geen plaats meer? Dan krijg je een plaats op de wachtlijst.

Voor het 1ste jaar A secundair onderwijs moet je je kind in sommige scholen eerst aanmelden om hen in te schrijven. Meld je kind aan tussen 1 maart 2021 (9 uur) en 26 maart 2021 (16 uur) en let op: een aanmelding is nog geen inschrijving! Je moet nog altijd naar de school gaan om je kind in te schrijven.

Na de aanmelding word je verwittigd per brief of per e-mail in het begin van de maand mei 2021 dat:

 • je kind een plaats heeft en in welke school je je kind mag gaan inschrijven of
 • er voorlopig geen plaats is voor je kind. Er wordt vermeld op welke plaats je kind op de wachtlijst staat van de school en zal je contacteren als er een plaats vrijkomt. De wachtlijst is geldig tot 7 oktober 2021.
1 A

Voor het 1ste jaar B is aanmelden niet nodig.

Is je kind ingeschreven via aanmelding? Begin mei 2021 ontvang je een e-mail of brief met de vermelding in welke school er plaats is voor je kind. Ga naar de school om je kind definitief in te schrijven tussen 7 mei 2021 (8u) tot 1 juni 2021 (12u). Vanaf 4 juni 2021 starten de vrije inschrijvingen zolang er vrije plaatsen zijn.

Je kiest een school waar geen aanmelding nodig is of je kind gaat naar 1ste jaar B? Je kunt je kind inschrijven in de school tussen 7 mei 2021 (8u) tot 1 juni 2021 (12u) en starten de vrije inschrijvingen vanaf 4 juni 2021.

Voor het tweede tot en met het zevende jaar secundair onderwijs, het deeltijds beroeps secundair onderwijs of voor de leertijd, ga je tussen 10 mei 2021 en 26 mei 2021 naar de school om je kind in te schrijven. Vanaf 27 mei 2021 starten de vrije inschrijvingen zolang er vrije plaatsen zijn.

wachtrij

Wie krijgt voorrang?

In de kleuterschool, de lagere school en het secundair onderwijs gelden er voorrangsregels voor volgende kinderen:

 • broers en zussen van kinderen die al zijn ingeschreven in de school; (tussen 4 januari 2021 en 15 januari 2021)
 • en stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen kunnen zich eerst inschrijven; (tussen 4 januari 2021 en 15 januari 2021)
 • samen met kinderen van medewerkers van de school als er nog plaats is; (tussen 5 januari 2021 en 15 januari 2021)
 • daarna is er voorrang voor kinderen met een ouder die Nederlands kent; (tussen 1 maart 2021 en 26 maart 2021)
 • voor GOK-kinderen (mama heeft geen diploma secundair onderwijs of krijgen een schooltoeslag) en niet-GOK-kinderen. (tussen 1 maart 2021 en 26 maart 2021)

Wanneer mag je kind veranderen van school?

Je kind kan op ieder moment van het schooljaar veranderen van school op voorwaarde dat er nog plaats is in de nieuwe school. Vergeet niet te vermelden aan de nieuwe school dat je kind al ingeschreven was in een andere school. De nieuwe school neemt dan contact op met de oude school om de schoolverandering door te geven.

Voor het veranderen van studierichting in het secundair onderwijs gelden er specifieke regels :

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm na een schooljaar :

 • Tot het begin van het 1ste jaar van de 3de graad (dus het 5de jaar) kan je kind veranderen van richting of onderwijsvorm met een oriënteringsattest A of B. Uitzonderlijk kan de klassenraad van de school een afwijking toestaan voor het 2de jaar van de 3de graad (6de jaar) wegens ernstige medische, sociale, psychische of onderwijskundige redenen.
 • Voor de overgang van het 6de jaar naar een specialisatiejaar zijn er andere regels. Kiest je kind een andere richting binnen hetzelfde studiegebied dan kan de school dit niet weigeren (behalve studiegebied personenzorg). Kiest hij een andere studierichting in een ander studiegebied, dan moet de klassenraad beslissen of dit kan of niet.

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm tijdens een schooljaar :

Tenzij een richting volzet is, kan er tijdens het schooljaar tot een bepaalde datum overgestapt worden naar een andere richting of onderwijsvorm. Alles hangt af van het leerjaar en of de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het nieuwe leerjaar.

 • 1ste jaar(1ste graad): mogelijk om van 1B* naar 1A* te wijzigen tot en met 15 november mits gunstige beslissing van de klassenraad. Het is ook mogelijk om van 1A of 1B naar het BVL* (beroepsvoorbereidend leerjaar) te wijzigen met gunstige beslissing van de klassenraad en reeds 1A of 1B beëindigd hebben.
  Overgang van 1A naar 1B is mogelijk tot en met 15 januari mits gunstig advies van de klassenraad.
 • 2de jaar (1ste graad): tot en met 15 januari kan je kind veranderen.
 • 3de en 4de jaar (2de graad): tot en met 15 januari kan je kind veranderen. De klassenraad kan uitzonderlijk een afwijking toestaan.
 • 5de jaar: tot en met 15 januari kan je kind veranderen. Hier kan ook de klassenraad een uitzondering toestaan wegens ernstige medische, sociale, psychische of onderwijskundige redenen.
 • 6de jaar: je kind mag niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering toestaan wegens ernstige medische, sociale, psychische of onderwijskundige redenen.
 • 7de jaar: je kind kan tot en met 30 september veranderen van studierichting of onderwijsvorm. Eveneens kan ook hier de klassenraad een uitzondering toestaan wegens ernstige medische, sociale, psychische of onderwijskundige redenen.

Woordje uitleg:
*1A : de meeste leerlingen komen hier terecht. De leerstof van het lager onderwijs wordt verder uitgewerkt. De nadruk ligt op een brede basisvorming.
*1B: bestemd voor leerlingen die de leerstof van het lager onderwijs niet volledig beheersen. Er wordt meer tijd besteed aan het leren van nieuwe leerstof en aan leren uit de praktijk.
*BVL: beroepsvoorbereidend jaar: een gedeelte van de leerstof is dezelfde voor alle leerlingen , maar een deel van de cursus gaat een combinatie van beroepsvelden zoals haarzorg – mode, bouw – decoratie, hout - metaal.

Veranderen naar een hoger of lager jaar tijdens een schooljaar :

Je kind kan enkel, tijdens een schooljaar, veranderen naar een hoger of lager leerjaar als hij of zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor dat hoger of lager leerjaar. Hier moet de school akkoord gaan met de overstap van je kind. Bespreek dit zeker met het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) en de school zelf.

Let op : vaak van school wisselen is niet zo goed voor de slaagkansen van de kinderen.

Mijn kind volgt Franstalig onderwijs in Brussel.

Wanneer inschrijven?

 • In het kleuteronderwijs
  De inschrijving kan het hele jaar door plaatsvinden.
 • In het lager onderwijs
  De inschrijving vindt ten laatste plaats op de eerste werkdag van de maand september.
  Na deze datum kan er door de directie van de school beslist worden om een kind al dan niet in te schrijven in de school omwille van uitzonderlijke redenen.
 • In het eerste jaar secundair onderwijs
  • De aanmeldingsfase loopt van 1 februari 2021 tot en met 5 maart 2021. Tijdens deze periode moet elke ouder het aanmeldingsformulier indienen bij de middelbare school van zijn eerste keuze. Het formulier bestaat uit twee delen: een eerste luik dat informatie bevat over de leerling en de persoon die verantwoordelijk is voor de leerling, en een tweede luik dat slechts gebruikt zal worden als het kind geen plaats krijgt in de school van zijn eerste keuze. Als je weet dat de school van jouw keuze zeer gevraagd is, moet je de deadline van 5 maart 2021 zeker respecteren.
  • Hoe worden de plaatsen toegewezen? Als vraag en aanbod overeenstemmen en er dus voldoende plaatsen zijn, ontvang je vrij snel een bevestiging dat je kind is ingeschreven in de school van jouw keuze. Is dit niet het geval dan zal de CIRI (Commission interreseaux des inscripitions) als volgt tewerk gaan voor de toekenning van de beschikbare plaatsen: 20,4% van de beschikbare plaatsen zal toegewezen worden aan leerlingen van scholen met een lage sociaal-economische index. Vervolgens worden zogenaamde 'prioriteits'-leerlingen geregistreerd in de volgorde van belangrijkheid : leerlingen met een broer of zus op school, leerlingen in een precaire situatie, leerlingen met speciale behoeften na een handicap bijvoorbeeld, leerlingen die naar een internaat gaan met hetzelfde bestuur als de geselecteerde middelbare school of die ermee samenwerken en ten slotte, leerlingen wiens ouder op de school werkt.
  • Nadien volgen de niet prioritaire leerlingen die geordend worden volgens een index die berekend wordt op basis van verschillende factoren zoals de afstand tot de school, eventuele pedagogische partnerschappen tussen de basisschool en de secundaire school.
Klas

Wanneer mag je kind veranderen van school?

Kleuters, leerlingen uit het eerste, derde en vijfde leerjaar kunnen tot 15 september vrij van school veranderen. Voor een verandering op een ander moment moeten de ouders een afwijking aanvragen.

In het secundair onderwijs kan je het hele jaar door van school veranderen, in de eerste graad is de verandering echter onderworpen aan specifieke voorwaarden. Ongeacht het tijdstip, als een school een leerling niet kan inschrijven moet de school een officieel weigeringsattest opmaken.

Vergeet niet te vermelden aan de nieuwe school dat je kind al ingeschreven was in een andere school. De nieuwe school neemt dan contact op met de oude school om de schoolverandering door te geven.

Voor het veranderen van studierichting in het secundair onderwijs gelden er specifieke regels :

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm na een schooljaar :

 • Tot het begin van het 1ste jaar van de 3de graad (dus het 5de jaar) kan je kind veranderen van richting of onderwijsvorm met een oriënteringsattest A of B. Wil de leerling van studierichting veranderen na het 5de jaar dan moet hij of zij het 5de jaar herbeginnen van de nieuwe gekozen studierichting.
 • Voor de overgang van het 6de jaar naar een specialisatiejaar zijn er andere regels. Kiest je kind een andere richting binnen hetzelfde studiegebied dan kan de school dit niet weigeren. Kiest hij een andere studierichting in een ander studiegebied, dan is dit slechts mogelijk als je kind het juiste diploma heeft in het 6de jaar om over te gaan naar het specialisatiejaar.

Veranderen van studierichting of onderwijsvorm tijdens een schooljaar :

Tenzij een richting volzet is, kan er tijdens het schooljaar tot een bepaalde datum overgestapt worden naar een andere richting of onderwijsvorm. Alles hangt af van het leerjaar en of de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het nieuwe leerjaar.

 • 1ste jaar gedifferentieerd jaar (différenciée) naar een 1ste gemeenschappelijk jaar (commune): tot en met 15 november kan je kind veranderen als voldaan wordt aan 4 voorwaarden :
  • akkoord van de ouders;
  • de jongere is 12 jaar of ouder op 31 december volgend op het begin van het lopende schooljaar;
  • de leerling moet het 6de leerjaar basisonderwijs gevolgd hebben;
  • er is een gunstig advies van de toelatingscommissie.
 • 1ste jaar complémentaire naar het 2de jaar commune : tot en met 15 januari op voorstel van de begeleidingsraad en instemming van de ouders. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Adminstration.
 • 2de jaar commune naar 1ste jaar complémentaire : tot en met 15 januari op voorstel van de begeleidingsraad en instemming van de ouders. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Adminstration.
 • 2de jaar commune naar 2de jaar complémentaire : tot en met 15 januari op voorstel van de begeleidingsraad en instemming van de ouders. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Adminstration.
 • 2de jaar complémentair naar 3de jaar professionnelle : tot en met 15 januari op voorwaarde dat de leerling al niet veranderd is van bovenvermelde studierichtingen in de 1ste graad tijdens hetzelfde lopende schooljaar. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Adminstration.
 • 2de jaar, 3de jaar en 4de jaar : tot en met 15 jaar met toestemming van de directie van de school. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Adminstration.
 • 5de jaar : tot en met 15 november met toestemming van de directie van de school. Na deze datum is een wijziging mogelijk met een ministeriële afwijking te verkrijgen bij l’Adminstration.
 • 6de jaar: je kind mag niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan l’Administration een ministeriële afwijking toestaan en dit tot en met 15 november.
 • 7de jaar : je kind kan tot en met 15 november veranderen van studierichting of onderwijsvorm.

Veranderen naar een hoger of lager jaar tijdens een schooljaar :

Je kind kan enkel, tijdens een schooljaar, veranderen naar een hoger of lager leerjaar als hij of zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor dat hoger of lager leerjaar. Hier moet de toelatingscommissie akkoord gaan met de overstap van je kind. Bespreek dit zeker met het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) en de school zelf.

Let op : vaak van school wisselen is niet zo goed voor de slaagkansen van de kinderen.

Bronnen :

 • Inschrijveninbrussel.be
 • Onderwijskiezer.be
 • Enseignement.be
 • Jeminforme.be
 • Droitscolaire.be